Người làm thanh quyết toán phải hiểu rõ cách xác định đơn giá

Bạn phải đọc Chương 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD để biết các công thức xác định đơn giá, biết cách lấy số liệu giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy để chiết tính đơn giá.

Đồng thời bạn phải hiểu về công việc thi công, cách tra và áp dụng định mức cho công việc.