Bạn quen suy nghĩ 12.000 đồng thì không lớn về giá trị và không mua được nhiều thứ. Nhưng bạn hãy dành 1 phút tĩnh lại mà ngẫm con số 12.000 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán là con số rất khủng khiếp.

Tình trạng chậm quyết toán các dự án thuộc vốn đầu tư Nhà nước diễn ra tại tất cả các bộ ngành…  Đây là nội dung của bài đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH VỪA CÓ MỘT BÁO CÁO ĐÁNG CHÚ Ý VỀ TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Báo cáo này được gửi các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. 

Số liệu từ báo cáo này cho biết, tổng số dự án đã hoàn thành việc phê duyệt quyết toán trong năm 2016 là 63.215 dự án, chiếm tỷ lệ 74,05% tổng số các dự án hoàn thành, tương ứng vốn đạt 403.355 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước do các bộ, ngành quản lý gồm có 4.401 dự án, số vốn được quyết toán tương ứng 103.733 tỷ đồng.

Vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý gồm 53.914 dự án, tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 229.503 tỷ đồng.

Các nguồn vốn khác do các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước quản lý gồm 4.900 dự án, với tổng vốn quyết toán là 70.119 tỷ đồng.

BÁO CÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH NHẤN MẠNH: CÓ TỚI 12.459 DỰ ÁN VỚI SỐ VỐN LÊN TỚI 86.321 TỶ ĐỒNG CHƯA NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN.

Trong đó, số dự án vẫn trong thời hạn lập báo cáo là 5.534 dự án, số dự án chậm nộp dưới 24 tháng đạt 4.083 dự án, số dự án chậm nộp trên 24 tháng là 2.842.

“Tổng số dự án hoàn thành là 85.379 dự án, trong đó số dự án vi phạm thời gian quyết toán là 12.255 dự án đã hoàn thành song chậm nộp báo cáo quyết toán, tỉnh trạng này diễn ra ở tất cả các bộ ngành, địa phương”, Bộ Tài chính cho biết.

Theo điều 23 Thông tư 09 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, thì các tỉnh, thành phố, các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán thuộc phạm vi quản lý định kỳ hàng năm gửi cho Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 30/1 năm sau đối với năm báo cáo.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết đến nay mới nhận được báo cáo của 34/39 bộ ngành cơ quan Trung ương, 20/88 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định, không để xảy ra tình trạng quá thời gian. Phải nêu rõ nguyên nhân, biện pháp, trách nhiệm khiến quyết toán chậm, tiến hành bố trí cho các dự án chưa thanh toán đủ cho chủ đầu tư…

Hãy tham gia khóa học thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B (Thanh quyết toán GXD), để giảm thiểu khả năng dự án bị lụt thời gian như nói trên.