Câu hỏi: Tại sao khi vào chỉnh sửa, bổ sung thêm tiêu chuẩn vào CSDL tiêu chuẩn thì chỉ Read Only không chỉnh thêm được?

Trả lời: Để sửa Cơ sở dữ liệu phải tắt phần mềm thì sẽ không bị chế độ Read Only.

Mucluc