2. Lưu hồ sơ thanh quyết toán

Bạn có thể sử dụng một trong những cách sau:
Cách 1. Sử dụng nút Lưu file Quyết toán trên Ribbon của phần mềm hoặc dùng lệnh Hồ sơ/ Lưu file Quyết toán

Cách 2. Dùng tổ hợp phím Ctrl+S để lưu thì bạn chú ý chọn lưu file dạng .xlsm hoặc .xls.

Lưu ý:
– Với Excel 2007 hoặc 2010 chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu.
– Không lưu file dạng .xlsx sẽ làm mất các hàm tính toán VBA.

12

Lưu file Quyết toán

3. Mở hồ sơ thanh quyết toán đã lưu

Bạn có thể mở phần mềm Quyết toán GXD, rồi tìm và mở file Quyết toán đã lưu để tiếp tục thực hiện lập các biểu mẫu thanh toán giai đoạn. Trình tự mở như sau:

(1) Mở phần mềm Quyết toán GXD

(2) Dùng nút Mở file (hoặc Ctrl+O)

(3) Tìm đến file cần làm.

Trường hợp không có bản Excel nào đang mở, bạn chạy Quyết toán GXD thì phần mềm sẽ gọi bản Excel nào cài sau cùng.

13

Mở file đã lưu thực hiện tiếp

Mucluc