Tag Archive

Tag Archives for " quyết toán "

Quy định về chuyển tiếp – Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Chia sẻ với các anh/em Quy định chuyển tiếp Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 4. Quy định về chuyển tiếp

1. Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Trường hợp công trình nêu tại Khoản 1 Điều này có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quy định tại Thông tư này thì cấp của công trình được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quy định tại Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định của Thông tư này.

Xem chi tiết về văn bản

3. Lưu và mở hồ sơ thanh quyết toán – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Lưu hồ sơ thanh quyết toán

Lưu ý:

–     Với Excel 2007 hoặc 2010 chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu.

–     Không lưu file dạng .xlsx sẽ làm mất các hàm tính toán VBA

Thao tác lưu, sử dụng một trong các cách sau:

–     Sử dụng nút Lưu file Quyết toán  trên Ribbon của phần mềm hoặc dùng lệnh Hồ sơ/ Lưu file Quyết toán

–     Dùng tổ hợp phím Ctrl+S như khi lưu một file Excel bình thường thì chú ý định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

12

Hình 2.5. Lưu file Quyết toán

2.  Mở hồ sơ thanh quyết toán đã lưu

Bạn có thể mở phần mềm Quyết toán GXD, rồi tìm và mở file Quyết toán đã lưu để tiếp tục thực hiện lập các biểu mẫu thanh toán giai đoạn. Trình tự mở như sau:

(1) Mở phần mềm Quyết toán GXD

(2) Dùng nút Mở file (hoặc Ctrl+O)

(3) Tìm đến file cần làm.

Bạn đang mở phiên bản Excel nào, khi mở Quyết toán GXD sẽ nạp vào Excel đó. Chẳng hạn trong máy tính bạn có cả Excel 2003, 2007, 2010, 2013. Nếu bạn mở Excel 2007 để làm việc, khi bạn chạy Quyết toán GXD thì phần mềm sẽ nạp vào phiên Excel 2007.

Trường hợp không có bản Excel nào đang mở, bạn chạy Quyết toán GXD thì phần mềm sẽ gọi bản Excel nào cài sau cùng.

13

Hình 2.6. Mở file đã lưu thực hiện tiếp

Mucluc

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ 3

1.1.  Yêu cầu

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán giai đoạn theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và lập bảng tổng hợp quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành cho công trình.

1.1.  Cho biết

Các thông tin trong hợp đồng như sau:

–     Hợp đồng thi công xây dựng đường nội bộ KCN Đông Anh – Hà Nội, hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Biểu giá hợp đồng xác định theo Bảng 1.

–     Giả thiết thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 theo đơn giá trong hợp đồng; hệ số điều chỉnh giai đoạn 2 là Pn=1,030; hệ số điều chỉnh giai đoạn 3 là Pn=1,061. Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu xác định theo Bảng 2.

–     Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. Thu hồi hết tạm ứng khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

–     Áp dụng dữ liệu đơn giá Hanoi 2011 để khôi phục biểu giá hợp đồng.

BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH – HÀ NỘI

HẠNG MỤC: NỀN ĐƯỜNG

                                                              Đơn vị tính: đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Thanh toán theo 3 giai đoạn với bảng nghiệm thu khối lượng như sau:

BẢNG KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU CÁC GIAI ĐOẠN

Bảng 2. Bảng khối lượng hoàn thành

Bảng 2. Bảng khối lượng hoàn thành

1.1.  Thực hiện

 Bước 1: Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, chọn loại hợp đồng thanh toán

–     Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, lưu file thanh quyết toán GXD thực hiện tương tự bài tập 1 và 2

–     Chọn loại hợp đồng thanh toán: Đơn giá điều chỉnh

 

Hình 3.1 – Trường hợp đơn giá điều chỉnh

Hình 3.1 – Trường hợp đơn giá điều chỉnh

 Bước 2: Tạo danh mục các công việc

Tại sheet Danh mục công việc, nhập các mã hiệu, sửa tên công việc (nếu cần) và nhập khối lượng các công tác.

Hình 3.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

Hình 3.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

 Bước 3: Tạo đơn giá chi tiết từ danh mục công việc

Chạy lệnh Giá thầu / 1.Chiết tính đơn giá chi tiết kết quả thu được như sau:

 

Hình 3.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

Hình 3.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

 Bước 4: Đưa các đơn giá sang biểu giá hợp đồng

Chạy lệnh Giá thầu / 2. Xuất biểu giá hợp đồng

 

Hình 3.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 3.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 3.5 – Biểu giá hợp đồng

Hình 3.5 – Biểu giá hợp đồng

 Bước 5: Tạo các giai đoạn thanh toán

Sau khi xây dựng lại được bảng biểu giá hợp đồng, các bạn thực hiện thao tác sau để tạo các giai đoạn thanh toán.

 

Hình 3.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Hình 3.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Bạn nhập khối lượng thực hiện tương ứng từng giai đoạn trong bảng khối lượng hoàn thành tại sheet KL hoan thanh cho giai đoạn 1.

Hình 3.7 – Bảng khối lượng giai đoạn thanh toán

Hình 3.7 – Bảng khối lượng giai đoạn thanh toán

Sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + W để tạo giai đoạn thanh toán lần 2 và lần 3, sau đó nhập khối lượng tương ứng.

 

 Bước 6: Xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho các giai đoạn thanh toán

Bước 6.1: Tạo bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (Phụ lục 03.a)

Trong quá trình tạo bảng khối lượng các giai đoạn thanh toán, phần mềm đồng thời đã tự động tạo ra các bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho từng giai đoạn tương ứng.

Bước 6.2: Khởi tạo đơn giá thanh toán từng giai đoạn

Chạy lệnh Thanh toán / 2. Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh…

 

Hình 3.8 – Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh

Hình 3.8 – Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh

Sau khi thực hiện lệnh trên, phần mềm tự động tạo ra đơn giá cho tất cả các công việc trong từng giai đoạn. Đơn giá này được liên kết với sheet Quyet toan và nối vào Phụ lục 03.a

Hình 3.9 – Khởi tạo đơn giá điều chỉnh

Hình 3.9 – Khởi tạo đơn giá điều chỉnh

Bước 6.3: Điều chỉnh đơn giá thanh toán từng giai đoạn

Trong trường hợp điều chỉnh trực tiếp đơn giá, vào menu Thanh toán thực hiện các lệnh sau để tính và điều chỉnh giá vật liệu hiện trường, giá nhân công và giá ca máy thi công trong từng giai đoạn:

2.1 Tính giá vật liệu

2.2 Tính giá nhân công

2.3 Tính giá ca máy

Sau đó thực hiện lệnh vào menu Tiện ích/ Kết nối vật tư.

Theo đề bài, sử dụng điều chỉnh bằng hệ số, ta có thể vào bảng Giá vật tư trong sheet GVT dieu chinh, nhập hệ số cho giai đoạn thứ 2 và thứ 3. Do điều chỉnh tiến hành từ giai đoạn thứ 2 nên hệ số điều chỉnh giá vật tư tương ứng với điều chỉnh đơn giá trong giai đoạn 1 và 2 lần lượt là 1,03 và 1,061:

Hình 3.10 – Nhập hệ số điều chỉnh đơn giá

Hình 3.10 – Nhập hệ số điều chỉnh đơn giá

Sau khi nhập hệ số, giá vật tư tự động liên kết sang sheet DG dieu chinh và ta có được đơn giá điều chỉnh mới như hình sau:

Hình 3.11 – Đơn giá điều chỉnh

Hình 3.11 – Đơn giá điều chỉnh

Đơn giá điều chỉnh này được tự động kết nối với phụ lục 03.a. Dưới đây là hình ảnh minh họa Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán trong giai đoạn 2:

Bảng 3.12 – Bảng tính phục lục 03.a (giai đoạn 2)

Bảng 3.12 – Bảng tính phục lục 03.a (giai đoạn 2)

 Bước 7: Tạo Bảng biểu phần Quyết toán

Trên menu Quyết toán chọn lệnh Tổng hợp quyết toán

Hình 3.13 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Hình 3.13 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Kết quả nhận được tại sheet Gia tri thanh toan:

Hình 3.14 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

Hình 3.14 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

 Bước 8: Kiểm tra, căn chỉnh, sắp xếp các nội dung cần thiết chuẩn bị in ấn.

Cuối cùng, thực hiện lại kiểm tra các bảng biểu đã tạo và tiến hành in ấn thành bộ hồ sơ thanh quyết toán.

 Mời bạn liên hệ Ms Thu An theo số 0985 099 938 để đăng ký học Thanh quyết toán, thực hành phần mềm Quyết toán GXD. Rất nhiều các đơn vị ở các địa phương đã cử cán bộ về Công ty Giá Xây Dựng để theo học, giải quyết vấn đề rất cần kíp này cho dự án, công trình.

 

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ

1.1.  Yêu cầu

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD lập và hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán cho giai đoạn nghiệm thu và quyết toán giá trị hoàn thành theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.2.  Cho biết:

–     Hợp đồng theo đơn giá cố định. Biểu giá hợp đồng với khối lượng và đơn giá xác định theo Bảng 1

–     Tạm ứng hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng. Thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80%.

–     Thanh toán khối lượng hoàn thành theo 3 giai đoạn. Khối lượng nghiệm thu các giai đoạn được xác định theo Bảng 2 và 3.

BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ TRONG BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: TRUNG TÂM CUNG CẤP PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 18, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

BẢNG KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU CÁC GIAI ĐOẠN

Bảng 2. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

Bảng 2. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

BẢNG NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIAI ĐOẠN 3

Bảng 3. Nghiệm thu khối lượng phát sinh

Bảng 3. Nghiệm thu khối lượng phát sinh

1.1.  Thực hiện

 Bước 1: Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, chọn loại hợp đồng thanh toán

–     Thực hiện khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, loại hợp đồng tương tự bài 1

–     Lưu file thanh quyết toán: Tương tự như các phần mềm khác của Giá Xây Dựng, việc lưu file thanh quyết toán được lưu dưới dạng .xlsm hoặc .xls. Ta sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S hoặc nút lưu file.

Hình 2.1 – Lưu tệp hồ sơ thanh quyết toán

Hình 2.1 – Lưu tệp hồ sơ thanh quyết toán

Bước 2: Tạo danh mục các công việc

Tại sheet Danh mục công việc, nhập các mã hiệu, sửa tên công việc theo biểu giá hợp đồng và nhập khối lượng các công tác.

Hình 2.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

Hình 2.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

 Bước 3: Tạo đơn giá chi tiết từ danh mục công việc

Vào menu Giá thầu/1.Chiết tính đơn giá chi tiết. Kết quả thu được như sau:

 

Hình 2.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

Hình 2.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

 Bước 4: Đưa các đơn giá sang biểu giá hợp đồng

Trên menu Giá thầu/2. Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 2.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 2.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 2.5 – Biểu giá hợp đồng

Hình 2.5 – Biểu giá hợp đồng

 Bước 5: Tạo các giai đoạn thanh toán

Sau khi xây dựng lại được bảng biểu giá hợp đồng, ta thực hiện lệnh tạo các giai đoạn thanh toán.

 

Hình 2.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Hình 2.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Ta nhập khối lượng thực hiện tương ứng từng giai đoạn trong bảng khối lượng hoàn thành tại sheet KL hoan thanh.

Hình 2.7 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 1

Hình 2.7 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 1

Sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + W để tạo giai đoạn thanh toán lần 2, sau đó nhập khối lượng tương ứng:

Hình 2.8 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 2

Hình 2.8 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 2

 Bước 6: Tạo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Phụ lục 03.a) cho các giai đoạn thanh toán

Trong quá trình tạo Bảng khối lượng các giai đoạn thanh toán, phần mềm đồng thời đã tự động tạo ra các Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho từng giai đoạn tương ứng.

Chuyển sang sheet PL03a để kiểm tra kết quả cho từng giai đoạn:

Bảng 2.9 – Bảng tính giá trị khối lương hoàn thành theo phụ lục 03.a (Minh họa giai đoạn 1)

Bảng 2.9 – Bảng tính giá trị khối lương hoàn thành theo phụ lục 03.a
(Minh họa giai đoạn 1)

 Bước 7: Tính toán giá trị khối lượng công tác phát sinh trong hợp đồng

Theo số liệu của đề bài, khối lượng phát sinh có đơn giá trong hợp đồng gồm các công tác có mã hiệu: AB.11443, AF.11111 và AF.11213. Còn lại công tác có mã hiệu AF.11233 là phát sinh ngoài hợp đồng tức công tác chưa có đơn giá trong hợp đồng ban đầu.

Bước 7.1: Thực hiện lệnh tạo giai đoạn thanh toán thứ 3

Vào Menu Thanh toán/ 1.Tạo giai đoạn thanh toán hoặc bấm tổ hợp phím tắt Ctrt+W. Sau đó nhập khối lượng phát sinh của 3 công tác có trong hợp đồng như trong hình:

Hình 2.10 – Nhập khối lượng phát sinh trong hợp đồng

Hình 2.10 – Nhập khối lượng phát sinh trong hợp đồng

Bước 7.2: Thực hiện lệnh thanh toán phát sinh trong hợp đồng

Vào menu Thanh toán chạy lệnh 2. Thanh toán phát sinh trong hợp đồng

Hình 2.11 – Thanh toán khối lượng phát sinh công việc có trong hợp đồng

Hình 2.11 – Thanh toán khối lượng phát sinh công việc có trong hợp đồng

Hộp thoại hiện ra cho phép lựa chọn lệnh chạy theo từng giai đoạn hoặc toàn bộ các giai đoạn. Ở đây khối lượng phát sinh trong giai đoạn 3 nên có thể chọn giai đoạn 3 và kích chọn Đồng ý

Hình 2.12 – Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh công tác có trong hợp đồng theo Phụ lục 04

Hình 2.12 – Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh công tác có trong hợp đồng theo Phụ lục 04

Bước 7.3: Điều chỉnh đơn giá thanh toán cho khối lượng công việc phát sinh trong hợp đồng

Tại điểm 1.7 điều 11 Thông tư số 86/2011/TT-BTC có ghi rõ cách điều chỉnh đơn giá thanh toán trường hợp phát sinh khối lượng trong hợp đồng đơn giá cố định, xin trích dẫn như sau:

“a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán”

Do đó tại bảng phụ lục 04, công tác thứ 3 mã hiệu AF.11213 có khối lượng phát sinh bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá áp dụng để tính là đơn giá trong hợp đồng.

Công tác 1 và 2 mã hiệu AB.11443 và AF.11111 cókhối lượng phát sinh lớn hơn 20% giá trị hợp đồng thì phần khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượngtương ứng ghi trong hợp đồng được tính theo một đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận.

Cách xác định đơn giá mới cho phần phát sinh lớn hơn 20% khối lượng hợp đồng cho hai công tác này như sau:

Vào Menu Thanh toán, thực hiện các lệnh:

2.1 Tính giá vật liệu: Để xác định bảng giá vật liệu hiện trường

2.2 Tính giá nhân công: Để xác định bảng lương nhân công

2.3 Tính giá ca máy: Để xác định bảng giá ca máy

Thực hiện cách thức điều chỉnh tương tự làm trên Dự toán GXD:

Hình 2.13 – Thực hiện các lệnh điều chỉnh

Hình 2.13 – Thực hiện các lệnh điều chỉnh

Giả thiết giá vật liệu lấy theo giá gốc; Nhân công sử dụng mức lương tối thiểu chung là 1.050.000đ và mức lương tối thiểu vùng là 2.350.000vnđ để điều chỉnh giá nhân công; Sử dụng giá điện là 1.508,85vnđ để điều chỉnh giá ca máy.

Sau các bước điều chỉnh giá vật liệu, nhân công và giá ca máy, thực hiện lệnh kết nối vào bảng giá vật tự phát sinh trong hợp đồng:

Vào menu Tiện ích/2. Kết nối vật tư…

Hình 2.14a – Kết nối vật tư

Hình 2.14a – Kết nối vật tư

Thực hiện lệnh này, giá vật liệu hiện trường, nhân công, giá ca máy sẽ được kết nối sang sheet tính giá vật tư phát sinh trong hợp đồng

Hình 2.14b – Kết nối giá vật tư

Hình 2.14b – Kết nối giá vật tư

Giá trị vật tư sẽ tự động được kết nối vào đơn giá chi tiết trong sheet DGPS trong hop dong. Đây chính là đơn giá mới cho các công việc phát sinh khối lượng lớn hơn 20% khối lượng theo hợp đồng, xác định trong phụ lục 04.

 

Hình 2.15 – Đơn giá công việc phát sinh trong hợp đồng mới

Hình 2.15 – Đơn giá công việc phát sinh trong hợp đồng mới

Đơn giá này được tự động liên kết vào phụ lục 04:

Hình 2.16 – Đơn giá cho khối lượng phát sinh lớn hơn 20% trong hợp đồng

Hình 2.16 – Đơn giá cho khối lượng phát sinh lớn hơn 20% trong hợp đồng

 Bước 8: Tính toán giá trị khối lượng các công tác phát sinh ngoài hợp đồng

Theo đề bài:Công việc phát sinh ngoài hợp đồng có mã hiệu là AF.11233. Ta sang sheet Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng tại giai đoạn 3, nhập mã hiệu AF.11223 vào để xây dựng đơn giá mới cho công tác này.

Hình 2.17 – Khối lượngcông việc phát sinh ngoài hợp đồng

Hình 2.17 – Khối lượngcông việc phát sinh ngoài hợp đồng

Sau khi thực hiện tra mã và nhập khối lượng xong, ta thực hiện lệnh:

Hình 2.18 – Lệnh thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

Hình 2.18 – Lệnh thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

Công việc phát sinh ngoài hợp đồng đã được đưa vào Phụ lục 04:

Hình 2.19 – Phần tăng ngoài hợp đồng

Hình 2.19 – Phần tăng ngoài hợp đồng

*Tương tự đơn giá phát sinh trong hợp đồng, đơn giá phát sinh ngoài hợp đồng cũng có thể được điều chỉnh và liên kết lại vào phụ lục 04.

Trong menu Thanh toán thực hiện các lệnh:

3.1 Tính giá vật liệu

3.2 Tính giá nhân công

3.4 Tính giá ca máy

Các bước tiếp theo tương tự như điều chỉnh đơn giá phát sinh trong hợp đồng (Bước 7):

Hình 2.20 – Lệnh tính toán vật liệu, nhân công, giá ca máy công việc phát sinh

Hình 2.20 – Lệnh tính toán vật liệu, nhân công, giá ca máy công việc phát sinh

 Bước 9: Tạo Bảng biểu phần Quyết toán

Trên menu Quyết toán thực hiện lệnh Tổng hợp quyết toán

Hình 2.21 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Hình 2.21 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Kết quả nhận được tại sheet Gia tri thanh toan:

Hình 2.22 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

Hình 2.22 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

 Bước 10: Kiểm tra, căn chỉnh, sắp xếp các nội dung cần thiết chuẩn bị in ấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

1. Các văn bản quy định. 

2. Giải thích từ ngữ liên quan.

2.1. Hợp đồng xây dựng.

2.2. Phụ lục của hợp đồng xây dựng. 

2.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2.4. Tạm ứng hợp đồng xây dựng. 

2.5. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. 

2.6. Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng. 

2.7. Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành. 

2.8. Phát sinh trong hợp đồng. 

2.9. Phát sinh ngoài hợp đồng. 

2.10. Quyết toán hợp đồng. 

2.11. Quyết toán vốn đầu tư. 

3. Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng. 

3.1. Hợp đồng trọn gói 

3.2. Hợp đồng đơn giá cố định. 

3.3. Hợp đồng đơn giá điều chỉnh. 

3.4. Hợp đồng theo thời gian. 

3.5. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) 

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH   

1. Nguyên tắc thanh toán. 

1.1. Đối với hợp đồng trọn gói 

1.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định. 

1.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 

1.4. Đối với hợp đồng theo thời gian. 

1.5. Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) 

1.6. Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. 

2. Nội dung hồ sơ thanh toán. 

3. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá. 

3.1. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định. 

3.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

4. Giới thiệu Phụ lục 03.a, Phụ lục 04 và cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục.

4.1. Phụ lục 03.a – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán 

4.2. Phụ lục 04 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán

4.3. Cách ghi phần diễn giải trong các phụ lục.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

I. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Cài đặt phần mềm.

2. Kích hoạt Quyết toán GXD.

2.1. Nhập khoá mềm cho phần mềm.

2.2. Khóa cứng.

3. Khởi động phần mềm.

II. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Giao diện phần mềm trên Excel 2010.

2. Giao diện phần mềm trên Excel 2003.

3. Lưu hồ sơ thanh quyết toán.

4. Mở hồ sơ thanh quyết toán đã lưu.

5. Chọn cơ sở dữ liệu.

5.1. Tìm hiểu về dữ liệu CSV.

5.2. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm.

6. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD.

6.1. Thẻ tùy chọn Chung.

6.2. Thẻ tùy chọn Thanh toán.

6.3. Thẻ tùy chọn Bảng đơn giá chi tiết

6.4. Thẻ tùy chọn Tiện ích.

7. Cấu hình Windows tối ưu để chạy Quyết toán GXD.

7.1. Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu

7.2. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy.

7.3. Cấu hình trường hợp tạo giai đoạn thanh toán hiển thị luôn giai đoạn 6.

III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN.

1. Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD.

1.1. Menu Hồ sơ. 

1.2. Menu Giá thầu.

1.3. Menu Thanh toán.

1.4. Menu Quyết toán.

1.5. Menu Tiện ích.

1.6. Các nhóm tích chọn hiển thị

2. Các menu hiển thị khi chọn chuột phải 

2.1. Lệnh tính giá vật liệu/nhân công.

2.2. Tính giá ca máy. 

2.3. Sắp xếp bảng vật tư.

2.4. Cập nhật sau khi sửa.

2.5. Kết nối

2.6. Tạo lại bảng khối lượng.

2.7. Đưa khối lượng vào bảng quyết toán.

2.8. Thêm cự ly vận chuyển.

2.9. Chèn dòng.

2.10. Xóa dòng thừa.

2.11. Đổi đơn vị nhanh.

2.12. Đổi đơn vị các công tác được chọn.

CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THANH QUYẾT TOÁN THƯỜNG GẶP.

I. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Bài tập ví dụ 1.

1.1. Yêu cầu. 

1.2. Cho biết

1.3. Thực hiện. 

2. Bài tập ví dụ 2.

2.1. Yêu cầu.

2.2. Cho biết:

2.3. Thực hiện.

3. Bài tập ví dụ 3

3.1. Yêu cầu

3.2. Cho biết 

3.3. Thực hiện.