Có cần phải đưa nhật ký thi công vào hồ sơ hoàn công không

Có cần phải đưa nhật ký thi công vào hồ sơ hoàn công không Ngày xửa ngày xưa Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 có qui định rõ phải đưa nhật ký thi công vào hồ sơ hoàn công. Nhưng từ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày...

Read More