Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.

Ngày 28/08/2019 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2013. Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.

Anh/em xây dựng, quản lý dự án, đặc biệt là Tư vấn giám sát cập nhật Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT nhé. Nhóm phát triển phần mềm QLCL GXD đã liên hệ để tìm và chia sẻ giúp anh em bản gốc đây:

Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải
Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải

Theo Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải. Theo Điều 2 thì Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, tức là từ ngày 28/08/2019.

Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT chỉ gồm 1 trang, nếu ảnh trên in ra mờ thì anh em tải file pdf ở đây nhé, các kỹ sư GXD rất chi là chu đáo để thuận lợi nhất cho anh/em xây dựng.

Chúc anh/em làm việc ngày càng năng suất và đạt hiệu quả cao.