Select Page

Tag: lập nhật ký

Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động

Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động. Để thêm dòng tại 1 mục trong nhật ký thì thực hiện comment để đánh dấu. Bạn sử dụng Cú pháp: Số dòng mặc định | Tiền tố | Số dòng trắng chèn thêm Ví...

Read More
Loading