III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD 1.1.  Menu Hồ sơ Hình 2.11a.  Menu Hồ sơ STT TÊN LỆNH PHÍM TẮT Ý NGHĨA 1 Tạo hồ sơ thanh quyết toán mới Ctrl + M Tạo một file hồ sơ quyết toán mới 2 Mở hồ sơ thanh quyết toán mới Ctrl + O Thực hiện lệnh này dùng để tìm mở file quyết toán đã lưu trong ở cứng PC ra thực hiện tiếp hoặc chỉnh sửa. 3 Lưu hồ sơ thanh quyết toán Ctrl + S Lưu file hồ sơ thanh quyết toán, lưu dạng...

Read More