1.  Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD 1.1.  Menu Hồ sơ Hình 2.11a.