Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu I. Đặt vấn đề: Trong Biên bản Nghiệm thu công việc xây dựng và Nhật ký thi công ở phần cuối thường có: Phần nhận xét và ý kiến...

Read More