Em chuyên ngành đường kinh nghiệm 3 năm muốn hoc dự toán và thanh quyết toán để xin về văn phòng

Em chuyên ngành đường, đi làm được 3 năm rồi, giờ muốn hoc dự toán và thanh quyết toán về xây dựng...

Read More