1. Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

2. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

3. Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

4. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

5. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

6. Kết luận và kiến nghị.

7. Các phụ lục kèm theo.