Các công trình xây dựng, được xem xét trao giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo các hình thức sau:

1. Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Các giải thưởng khác về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng quy định.