Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

1. Độ bền vững (2)

Bậc, niên hạn sử dụng

Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm

Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm

2. Bậc chịu lửa (2)

Bậc

Bậc I

Bậc II