(Xây dựng) – Từ ngày 15/12/2016, Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số