1. Bài tập ví dụ  1.1.  Yêu cầu Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để