Khắc phục sự cố Quyết toán GXD luôn trỏ về sheet Ts

Nếu bạn gặp sự cố với Office 64bit khi cài đặt Quyết toán GXD luôn chọn sheet Ts. Xử lý bằng cách sau: 1. Tắt hết phần mềm và Excel 2. Download file sau: QuyettoanGXD-Utility.dll 3. Copy/Paste file này vào thư mục cài đặt Quyết toán GXD. Mặc định là C:/Quyet toan...

Read More