Làm thế nào bỏ được giờ nghiệm thu trong biên bản và phiếu yêu cầu nghiệm thu?

Làm thế nào bỏ được giờ nghiệm thu trong biên bản và phiếu yêu cầu nghiệm thu? Em sử dụng phần mềm...

Read More