Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng

Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng quy định tại Điều 30 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP như sau: 1. Căn cứ vào điều kiện cụ...

Read More