Hướng dẫn cách ghi phụ lục 08b thay cho phụ lục 03a

Hướng dẫn cách ghi phụ lục 08b thay cho phụ lục 03a (mẫu thanh toán khối lượng hoàn thành) Nghị định số 11/2020/NĐ-CP hướng dẫn cách ghi phụ lục 08b thay cho phụ lục 03a như sau: 1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị mà chủ đầu tư và...

Read More