NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG...

Read More