Ngày 6/6/2015, Công ty CP Giá Xây Dựng đã phát hành phần mềm Quản lý chất