Monthly Archive:: May 2015

Phụ lục II DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN TOÀN CỘNG ĐỒNG (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

Mã số Loại công trình Cấp công trình I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG   I.1 Nhà

Phụ lục I: PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ)

  I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 1. Nhà ở: Nhà chung cư và các loại nhà

Điều 58. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2015 và

Điều 57. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ

Điều 56. Điều kiện chuyển tiếp

Công trình khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra

Điều 55. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 54. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình

Điều 53. Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành khác

1. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý

Điều 52. Nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng

1. Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền

Điều 51. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây