Archive

Monthly Archives: November 2014

2. Các menu hiển thị khi chọn chuột phải – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Quyết toán GXD làm việc trong môi trường MS Excel. Ngoài những lệnh mặc định của Excel, phần mềm còn hỗ trợ thêm những lệnh tiện ích khác khi chọn chuột phải, những lệnh này được thể hiện trong menu sau:

a

Hình 2.17. Menu chuột phải Quyết toán GXD

1.1.  Lệnh tính giá vật liệu/nhân công

Khi chọn chuột phải vào bảng tính trong sheet tương ứng, phần mềm sẽ thực hiện:

–     Tính giá vật liệu hiện trường khi chọn bảng tính/giai đoạn trong từng sheet tính toán giá vật liệu hiện trường trong giá thầu, vật liệu hiện trường phát sinh trong hợp đồng, vật liệu hiện trường phát sinh ngoài hợp đồng, vật liệu hiện trường để tính đơn giá điều chỉnh.

–     Tính giá nhân công khi chọn bảng tính/giai đoạn trong từng sheet tính toán giá nhân công trong giá thầu, nhân công phát sinh trong hợp đồng, nhân công phát sinh ngoài hợp đồng, nhân công để tính đơn giá điều chỉnh.

1.2.  Tính giá ca máy

Khi chọn chuột phải vào bảng tính giá ca máy trong sheet tương ứng, lựa chọn một trong ba cách tính: Bảng giá ca máy mới/ Điều chỉnh giá ca máy theo TT06/ Điều chỉnh giá ca máy đơn giản.

b

Hình 2.18. Menu chuột phải – Tính giá ca máy

Phần mềm sẽ thực hiện tính giá ca máy trong sheet lựa chọn: Giá ca máy trong giá thầu, giá ca máy phát sinh trong hợp đồng, giá ca máy phát sinh ngoài hợp đồng hoặc giá ca máy để tính đơn giá điều chỉnh.

1.3.  Sắp xếp bảng vật tư

c

Hình 2.19. Menu chuột phải – Sắp xếp bảng vật tư

Khi chọn lệnh này trong sheet vật tư thuộc giá thầu, vật tư phát sinh trong hợp đồng, vật tư phát sinh ngoài hợp đồng, vật tư xác định đơn giá điều chỉnh, phần mềm sẽ tự động sắp xếp lại tên vật tư theo thứ tự Alphabet.

1.4.  Cập nhật sau khi sửa

Sau khi sửa đơn giá chi tiết tại các sheet đơn giá chi tiết thuộc giá thầu, đơn giá chi tiết cho phần phát sinh trong/ngoài hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh, chọn lệnh cập nhật sau khi sửa phần mềm sẽ tự tính toán và cập nhật lại chính xác toàn bộ các công thức.

1.5.  Kết nối

d

Hình 2.20. Menu chuột phải – Kết nối

Khi thực hiện lệnh này, phần mềm sẽ đưa ra các lựa chọn kết nối tương ứng nội dung các lệnh như sau:

–       Nối giá vật liệu hiện trường, nhân công, giá ca máy vào vật tư

–       Nối giá vật liệu từ vật tư vào đơn giá chi tiết

–       Nối giá vật liệu từ bảng bảng vật liệu hiện trường vào vật tư

–       Nối giá nhân công từ bảng nhân công vào vật tư

–       Nối giá ca máy từ bảng giá ca máy vào vật tư

1.6.  Tạo lại bảng khối lượng

Trong sheet KL hoan thanh, thực hiện lệnh này để tạo lại bảng khối lượng từng giai đoạn khi muốn nhập lại diễn giải tính toán khối lượng hoàn thành.

1.7.  Đưa khối lượng vào bảng quyết toán

Trong sheet KL hoan thanh, thực hiện lệnh này để đưa khối lượng tính toán trong giai đoạn đã chọn liên kết sang bảng quyết toán tại sheet Quyet toan.

1.8.  Thêm cự ly vận chuyển

Trong các sheet tính toán vật liệu hiện trường, thực hiện lệnh này cho phép chèn thêm một dòng để tính toán thêm cự ly vận chuyển.

1.9.  Chèn dòng

Tại các sheet Danh mục công việc, biểu giá hợp đồng và khối lượng hoàn thành, thực hiện lệnh này cho phép chèn nhanh một số lượng dòng tùy nhập.

e

Hình 2.21. Menu chuột phải – Chèn dòng.

1.10.  Xóa dòng thừa

Tại các sheet Bieu gia hop dong, thực hiện lệnh này cho phép tự động xóa dòng trống trong biểu giá hợp đồng.

1.11.  Đổi đơn vị nhanh

Trong bảng đơn giá chi tiết, chọn lệnh này vào đơn vị của mỗi công tác, phần mềm đưa ra lựa chọn đổi đơn vị nhanh. Thực hiện lựa chọn đơn vị muốn đổi thành theo bảng gợi ý.

 f

Hình 2.22. Menu chuột phải – Đổi đơn vị nhanh.

1.12.  Đổi đơn vị các công tác được chọn

Lệnh này hỗ trợ đổi đơn vị cho nhiều công tác bằng cách giữ phím Ctrl và chọn vào đơn vị các công tác cần đổi đơn vị. Tiến hành nhập hệ số đổi đơn vị và đơn vị mới. Phần mềm sẽ tự đổi đổi đơn vị cho tất cả các công tác đã chọn.

g

Hình 2.23. Menu chuột phải – Đổi đơn vị các công tác được chọn

Mucluc

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ 3

1.1.  Yêu cầu

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán giai đoạn theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và lập bảng tổng hợp quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành cho công trình.

1.1.  Cho biết

Các thông tin trong hợp đồng như sau:

–     Hợp đồng thi công xây dựng đường nội bộ KCN Đông Anh – Hà Nội, hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Biểu giá hợp đồng xác định theo Bảng 1.

–     Giả thiết thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 theo đơn giá trong hợp đồng; hệ số điều chỉnh giai đoạn 2 là Pn=1,030; hệ số điều chỉnh giai đoạn 3 là Pn=1,061. Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu xác định theo Bảng 2.

–     Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. Thu hồi hết tạm ứng khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

–     Áp dụng dữ liệu đơn giá Hanoi 2011 để khôi phục biểu giá hợp đồng.

BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH – HÀ NỘI

HẠNG MỤC: NỀN ĐƯỜNG

                                                              Đơn vị tính: đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Thanh toán theo 3 giai đoạn với bảng nghiệm thu khối lượng như sau:

BẢNG KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU CÁC GIAI ĐOẠN

Bảng 2. Bảng khối lượng hoàn thành

Bảng 2. Bảng khối lượng hoàn thành

1.1.  Thực hiện

 Bước 1: Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, chọn loại hợp đồng thanh toán

–     Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, lưu file thanh quyết toán GXD thực hiện tương tự bài tập 1 và 2

–     Chọn loại hợp đồng thanh toán: Đơn giá điều chỉnh

 

Hình 3.1 – Trường hợp đơn giá điều chỉnh

Hình 3.1 – Trường hợp đơn giá điều chỉnh

 Bước 2: Tạo danh mục các công việc

Tại sheet Danh mục công việc, nhập các mã hiệu, sửa tên công việc (nếu cần) và nhập khối lượng các công tác.

Hình 3.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

Hình 3.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

 Bước 3: Tạo đơn giá chi tiết từ danh mục công việc

Chạy lệnh Giá thầu / 1.Chiết tính đơn giá chi tiết kết quả thu được như sau:

 

Hình 3.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

Hình 3.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

 Bước 4: Đưa các đơn giá sang biểu giá hợp đồng

Chạy lệnh Giá thầu / 2. Xuất biểu giá hợp đồng

 

Hình 3.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 3.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 3.5 – Biểu giá hợp đồng

Hình 3.5 – Biểu giá hợp đồng

 Bước 5: Tạo các giai đoạn thanh toán

Sau khi xây dựng lại được bảng biểu giá hợp đồng, các bạn thực hiện thao tác sau để tạo các giai đoạn thanh toán.

 

Hình 3.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Hình 3.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Bạn nhập khối lượng thực hiện tương ứng từng giai đoạn trong bảng khối lượng hoàn thành tại sheet KL hoan thanh cho giai đoạn 1.

Hình 3.7 – Bảng khối lượng giai đoạn thanh toán

Hình 3.7 – Bảng khối lượng giai đoạn thanh toán

Sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + W để tạo giai đoạn thanh toán lần 2 và lần 3, sau đó nhập khối lượng tương ứng.

 

 Bước 6: Xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho các giai đoạn thanh toán

Bước 6.1: Tạo bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (Phụ lục 03.a)

Trong quá trình tạo bảng khối lượng các giai đoạn thanh toán, phần mềm đồng thời đã tự động tạo ra các bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho từng giai đoạn tương ứng.

Bước 6.2: Khởi tạo đơn giá thanh toán từng giai đoạn

Chạy lệnh Thanh toán / 2. Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh…

 

Hình 3.8 – Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh

Hình 3.8 – Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh

Sau khi thực hiện lệnh trên, phần mềm tự động tạo ra đơn giá cho tất cả các công việc trong từng giai đoạn. Đơn giá này được liên kết với sheet Quyet toan và nối vào Phụ lục 03.a

Hình 3.9 – Khởi tạo đơn giá điều chỉnh

Hình 3.9 – Khởi tạo đơn giá điều chỉnh

Bước 6.3: Điều chỉnh đơn giá thanh toán từng giai đoạn

Trong trường hợp điều chỉnh trực tiếp đơn giá, vào menu Thanh toán thực hiện các lệnh sau để tính và điều chỉnh giá vật liệu hiện trường, giá nhân công và giá ca máy thi công trong từng giai đoạn:

2.1 Tính giá vật liệu

2.2 Tính giá nhân công

2.3 Tính giá ca máy

Sau đó thực hiện lệnh vào menu Tiện ích/ Kết nối vật tư.

Theo đề bài, sử dụng điều chỉnh bằng hệ số, ta có thể vào bảng Giá vật tư trong sheet GVT dieu chinh, nhập hệ số cho giai đoạn thứ 2 và thứ 3. Do điều chỉnh tiến hành từ giai đoạn thứ 2 nên hệ số điều chỉnh giá vật tư tương ứng với điều chỉnh đơn giá trong giai đoạn 1 và 2 lần lượt là 1,03 và 1,061:

Hình 3.10 – Nhập hệ số điều chỉnh đơn giá

Hình 3.10 – Nhập hệ số điều chỉnh đơn giá

Sau khi nhập hệ số, giá vật tư tự động liên kết sang sheet DG dieu chinh và ta có được đơn giá điều chỉnh mới như hình sau:

Hình 3.11 – Đơn giá điều chỉnh

Hình 3.11 – Đơn giá điều chỉnh

Đơn giá điều chỉnh này được tự động kết nối với phụ lục 03.a. Dưới đây là hình ảnh minh họa Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán trong giai đoạn 2:

Bảng 3.12 – Bảng tính phục lục 03.a (giai đoạn 2)

Bảng 3.12 – Bảng tính phục lục 03.a (giai đoạn 2)

 Bước 7: Tạo Bảng biểu phần Quyết toán

Trên menu Quyết toán chọn lệnh Tổng hợp quyết toán

Hình 3.13 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Hình 3.13 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Kết quả nhận được tại sheet Gia tri thanh toan:

Hình 3.14 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

Hình 3.14 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

 Bước 8: Kiểm tra, căn chỉnh, sắp xếp các nội dung cần thiết chuẩn bị in ấn.

Cuối cùng, thực hiện lại kiểm tra các bảng biểu đã tạo và tiến hành in ấn thành bộ hồ sơ thanh quyết toán.

 Mời bạn liên hệ Ms Thu An theo số 0985 099 938 để đăng ký học Thanh quyết toán, thực hành phần mềm Quyết toán GXD. Rất nhiều các đơn vị ở các địa phương đã cử cán bộ về Công ty Giá Xây Dựng để theo học, giải quyết vấn đề rất cần kíp này cho dự án, công trình.