Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Vốn NSNN cho đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư bao gồm

Điều 3. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN

Phần II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. PHÂN BỔ, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ

Điều 4. Điều kiện và nguyên tắc  phân bổ vốn

Điều 5. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư

Điều 6. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư

B. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Điều 7. Mở tài khoản

Điều 8. Tài liệu cơ sở của dự án

Điều 9. Thanh toán vốn đầu tư

Điều 10. Thanh toán tạm ứng

Điều 11. Thanh toán khối lượng hoàn thành

Điều 12. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước

Điều 13. Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án được thực hiện như sau

Điều 14. Quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB (gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm và vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau)

 

C. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ

 Điều 15. Công trình bí mật nhà nước

Điều 16. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp

Điều 17. Công trình tạm

D. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

Điều 18. Sử dụng vốn

Điều 19. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn

Điều 20. Tạm ứng, thanh toán vốn

E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA

Điều 21. Báo cáo

Điều 22. Quyết toán vốn đầu tư

Điều 23. Kiểm tra

F. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 24. Đối với chủ đầu tư

Điều 25.  Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện

Điều 26. Đối với cơ quan Tài chính các cấp

Điều 27. Đối với Kho bạc nhà nước

Phần III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28.  Xử lý chuyển tiếp 

Điều 29. Điều khoản thi hành