Điều 9. Thanh toán vốn đầu tư – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

Nhà nước cấp vốn cho chủ đầu tư để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng hoặc thanh toán cho các công việc của dự án thực hiện không thông qua hợp đồng, bao gồm:

– Thanh toán tạm ứng;

– Thanh toán khối lượng hoàn thành

Nguyễn Thanh Tùng
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: