Điều 2. Vốn NSNN cho đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư bao gồm – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

– Vốn trong nước của các cấp NSNN;

– Vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước (phần ngân sách nhà nước).

Nguyễn Thanh Tùng
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: