Điều 19. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

Việc lập kế hoạch, phân bổ, thẩm tra phân bổ vốn thực hiện theo quy định của Luật NSNN và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với vốn sự nghiệp.

Nguyễn Thanh Tùng
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: