Điều 6 – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

 Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài (vốn vay, vốn viện trợ từ các Chính phủ, tổ chức, cá nhân người nước ngoài) khi hoàn thành phải thực hiện quyết toán theo quy định của Thông tư này và các quy định liên quan của Điều ước quốc tế (nếu có).

Nguyễn Thanh Tùng
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: