1. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra; người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định;

2. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được gửi cho các cơ quan, đơn vị sau:

– Chủ đầu tư;

– Cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư;

– Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán;

– Bộ Tài chính (đối với dự án nhóm A đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước).