Bảng V. Phân cấp các loại công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

V.1

Công trình thủy lợi

V.1.1

Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát (cho diện tích tự nhiên khu tiêu)

Diện tích (nghìn ha)

> 50

> 10 ÷ 50

> 2 ÷ 10

≤ 2

 

V.1.2

 Hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường

Dung tích (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> 20 ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

< 3

V.1.3

Công trình cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác

Lưu lượng

(m3/s)

> 20

> 10 ÷ 20

> 2 ÷ 10

≤ 2

V.1.4 Tường chắn a) Nền là đá

Chiều cao (m)

> 25 ÷ 40

> 15 ÷ 25

> 8 ÷ 15

≤ 8

b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng

Chiều cao (m)

> 12 ÷ 20

> 5 ÷ 12

≤ 5

c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo

Chiều cao (m)

> 10 ÷ 15

> 4 ÷ 10

≤ 4

V.1.5

Đập đất, đất-đá có chiều cao lớn nhất a) Nền là đá

Chiều cao (m)

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

> 10 ÷ 25

≤ 10

b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng

Chiều cao (m)

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo

Chiều cao (m)

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

V.1.6

Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi chịu áp khác a) Nền là đá

Chiều cao (m)

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng

Chiều cao (m)

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo

Chiều cao (m)

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

V.2

Đê điều  Cấp công trình đê điều theo Quyết định phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ ủy quyền theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

V.3

Công trình nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản Do tính đặc thù, các dự án đầu tư xây dựng công trình nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn khác liên quan đến các loại công trình khác nhau như: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi,công trình hạ tầng kỹ thuật,vì vậy khi phân cấp công trình sẽ tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, tùy thuộc loại và quy mô công trình, tổng mức đầu tư hoặc tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng…để phân cấp công trình cho phù hợp.

 

Ghi chú của Bảng V

 

Việc phân cấp cụ thể các công trình thủy lợi phải tuân theo nguyên tắc xác định cấp công trình quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành và nhiều yếu tố như dân sinh, kinh tế, hạ tầng kỹ thuật liên quan khác…