BỘ / CƠ QUAN NGANG BỘ

 
   

 


Số: ……./BC-Bộ/Cơ quan ngang bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


………………, ngày …… tháng ……. năm ……

         

BÁO CÁO

về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

do Bộ là người quyết định đầu tư hoặc là chủ đầu tư

Năm …………….

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 

I. Các công trình xây dựng

            1. Tổng số công trình xây dựng (do Bộ là người quyết định đầu tư hoặc/ và là chủ đầu tư):

Loại công trình

Đang thi công

Đã hoàn thành

Cấp công trình chính

Cấp công trình chính

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Dân dụng

 

 

 

 

           

Công nghiệp

 

 

 

 

           

Giao thông

 

 

 

 

           

Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

           

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

           

Tổng số

 

 

 

 

           

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

                        II. Số lượng sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng:

1. Số lượng sự cố:

2. Mô tả sự cố, thiệt hại về người, tài sản; nguyên nhân, đánh giá và giải quyết sự cố.

III. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng;

– Lưu: Bộ báo cáo.

BỘ TRƯỞNG

 (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân)