1. Cấp của bãi đỗ xe có cả phần nổi và phần ngầm được lấy theo phần có cấp cao hơn.

Ví dụ: Bãi đỗ xe có 7 tầng nổi và 1 tầng hầm thì cấp của bãi đỗ xe là cấp II lấy theo phần có cấp cao hơn là phần nổi.

2. Khi phân cấp công trình chiếu sáng công cộng được xác định theo cấp công trình được chiếu sáng.

Ví dụ: Đường trục chính, đường trục khu đô thị là cấp II thì xác định cấp công trình chiếu sáng công cộng cho đường trục chính, đường trục khu đô thị là cấp II.

3. Đối với Bảng III.2:

(1) Phân cấp công trình trong Bảng III.1 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng III.1 và Bảng III.2;

 (2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này.