1. Cấp công trình công nghiệp được xác định theo tiêu chí quy mô, công suất áp dụng đối với các hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính (dây chuyền tạo ra sản phẩm).

Ví dụ: Công trình nhà máy sản xuất xi măng.

Trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính, các công trình hoặc hạng mục công trình được coi là cùng cấp gồm: Nghiền liệu ,si lô bột liệu, lò quay, tháp trao đổi nhiệt, nhà nghiền , silô clanke, silô xi măng, nhà đóng bao…

Các công trình như nhà kho, nhà ăn, nhà điều hành, phòng thí nghiệm và các công trình phụ trợ khác  không được coi là công trình hoặc hạng mục công trình nằm trong dây chuyền sản xuất chính.

2. Khi xác định cấp hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính nhưng có phần ngầm, chiều cao hoặc nhịp kết cấu lớn phải căn cứ thêm các quy định tại Bảng II.2, cụ thể như sau:

a) Trường hợp theo Bảng II.2, công trình có cấp cao hơn so với cấp qui định tại Bảng II.1 thì cấp của công trình được lấy theo Bảng II.2.

Ví dụ: Hạng mục công trình tháp trao đổi nhiệt của nhà máy sản xuất xi măng công suất 0,9 triệu tấn/năm có chiều cao 105 m: Theo Bảng II.1, công trình thuộc cấp III; Theo Bảng II.2, công trình thuộc cấp II. Cấp của hạng mục công trình tháp trao đổi nhiệt được chọn là cấp II.  

b) Trường hợp theo Bảng II.2, công trình có cấp nhỏ hơn cấp qui định tại Bảng II.1 thì cấp của công trình được lấy theo theo Bảng II.1.

Ví dụ: Công trình nhà nghiền xi măng của nhà máy sản xuất xi măng công suất 1,4 triệu tấn/năm có chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất là 24 m: theo Bảng II.1, công trình thuộc cấp II; theo Bảng II.2, công trình thuộc cấp III. Cấp của công trình nhà nghiền xi măng được chọn là cấp II.  

3. Các hạng mục công trình không thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính, cấp công trình sẽ được xác định theo cấp của loại công trình tương ứng trong phụ lục này.

Ví dụ:

– Cấp của các hạng mục công trình dân dụng (nhà điều hành, hành chính, nhà ăn…) được lấy theo cấp công trình công cộng tương ứng quy định tại mục I phụ lục này;

– Cấp của các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (bể chứa, tuyến ống cấp nước, xử lý nước thải,  tuy nen kỹ thuật …) được lấy theo cấp công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng quy định tại mục III phụ lục này.

4. Đối với Bảng II.3:

(1) Phân cấp công trình trong Bảng II.1 và II.2 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng II.1, II.2 và Bảng II.3;

 (2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này;