Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Chiều cao

m

> 50

20 ÷ 50

< 20

2. Chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất

m

> 72

> 36 ÷72

12 ÷ 36

< 12

3. Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm

Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm (m)

≥ 5 tầng

hoặc

>18 m

(2 ÷ 4) tầng

hoặc

(6 ÷18) m

1 tầng

hoặc

< 6 m