Bảng II.2. Phân cấp theo quy mô kết cấu các loại công trình công nghiệp không có trong danh mục của Bảng II.1

Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Chiều cao

m

> 50

20 ÷ 50

< 20

2. Chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất

m

> 72

> 36 ÷72

12 ÷ 36

< 12

3. Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm

Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm (m)

≥ 5 tầng

hoặc

>18 m

(2 ÷ 4) tầng

hoặc

(6 ÷18) m

1 tầng

hoặc

< 6 m

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: