Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Độ bền vững (2)

Bậc, niên hạn sử dụng

Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm

Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm

Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm

Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm

2. Bậc chịu lửa (2)

Bậc

Bậc I

Bậc II

Bậc III, bậc IV

Bậc IV

 


Ghi chú của Bảng I.1, I.2 và I.3:

1. Công trình cấp IV là công trình nhà 01 tầng có kết cấu đơn giản, có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

2. Cấp của công trình có nhiều khối nhà khác nhau về số tầng, nhưng tựa trên một hệ móng chung, được chọn theo cấp của khối nhà nhiều tầng nhất. Trường hợp các khối nhà liền kề được chia bởi các khe lún thì cấp công trình của từng khối được xác định như công trình độc lập.

Ví dụ: nhà đa năng có móng chung gồm 2 khối nhà 4 tầng và 24 tầng thì cấp công trình của cả tòa nhà này được xác định là cấp II (lấy theo mục I.1.2.8 cho nhà 24 tầng).

3. Cấp của công trình có cả phần nổi và phần ngầm được chọn theo phần công trình có cấp cao hơn. 

a) Ví dụ 1: nhà chung cư 17 tầng có 5 tầng hầm; cấp công trình căn cứ số tầng trên mặt đất là cấp II (mục I.1.1 Bảng I.1), cấp công trình căn cứ số tầng hầm theo Bảng I.2 là cấp I. Như vậy, cấp của công trình này được xác định là cấp I.

b) Ví dụ 2: công trình Trung tâm hội nghị có sức chứa 1500 chỗ với kết cấu có 1 tầng hầm, cấp công trình theo sức chứa là cấp I (mục I.1.2.4 a Bảng I.1), cấp công trình theo số tầng hầm là cấp III (Bảng I.2). Như vậy, cấp của công trình này được xác định là cấp I.

4. Đối với Bảng I.3:

(1) Phân cấp công trình trong Bảng I.1 và I.2 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng I.1, I.2 và Bảng I.3.

Ví dụ: nhà chung cư 17 tầng, có 4 tầng hầm nhưng yêu cầu có niên hạn sử dụng lớn hơn 100 năm thì: cấp công trình căn cứ số tầng trên mặt đất là cấp II (mục I.1.1 Bảng I.1), cấp công trình căn cứ số tầng hầm theo Bảng I.2 là cấp II, cấp công trình theo độ bền vững (Bảng I.3) ít nhất là cấp I. Như vậy, cấp của công trình này được xác định là cấp I.

(2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này.