Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Tầm quan trọng

Cấp hành chính

Quốc tế,

Quốc gia

Tỉnh,

Thành phố trực thuộc TW

Huyện, Quận, Thị xã,  Thành phố trực thuộc tỉnh

Xã, Phường, Thị trấn

2. Quy mô của kết cấu
a) Chiều  cao công trình

m

> 75

> 28 ÷ 75

6 ÷ 28

< 6

b) Chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất

m

> 72

> 36 ÷ 72

12 ÷ 36

< 12

c) Tổng diện tích sàn

nghìn m2

> 15÷50

> 5 ÷ 15

0,5 ÷ 5

< 0,5

d) Số tầng hầm

tầng

≥ 5

2 ÷ 4

1