1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.