Web Nghiệm thu thanh toán online từ ngày 24/7/2014 chuyên về các nội dung:

– Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quyết toán GXD

– Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

– Đăng tải các bài viết chuyên môn và chia sẻ các tài liệu liên quan đến công việc thanh quyết toán khối lượng hoàn thành

– Đăng tải các bài viết chuyên môn và chia sẻ các tài liệu liên quan đến công việc lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hoàn thành công trình