Điều 49. Điện, nước và an ninh công trường – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 49. Điện, nước và an ninh công trường

Trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc cung cấp, thanh toán chi phí điện, nước và an ninh công trường.

Quay lại mục lục

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: