Điều 42. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 42. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng

Việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 146 Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Quay lại mục lục

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: