2

Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

Quay lại mục lục

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments
Hoàng Thanh Tuấn - 09/10/2017

Làm ơn cho em hỏi: Phát sinh hợp lý các công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký cụ thể là như thế nào? ví dụ như: em thi công một tuyến đường, trong hợp đồng có hạng mục san lấp cát ao mương. Trong thiết kế san lấp 20 ao nhưng khi triển khai thi công thì phải san lấp 30 ao phát sinh 10 ao. như vậy 10 ao có phải là phát sinh ngoài thiết kế hoặc ngoài phát sinh hợp lý công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký không?

Reply
    Trí - 23/11/2017

    Nó phụ thuộc vào 1 cái nữa đó là hình thức hđ của bạn kl là khối lượng thực tế hay giao khoán, thực tế thì mình thông báo vs chủ đầu tư phần kl diễ giải chi tiết trong bảng giá trị thanh toán, còn giao khoán thì còn tùy!

    Reply

Leave a Reply: