Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu hợp đồng chìa khóa trao tay – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu hợp đồng chìa khóa trao tay

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 31 Nghị định này, thì bên giao thầu trong hợp đồng chìa khóa trao tay còn nghĩa vụ nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng, người có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt hoặc thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.

Quay lại mục lục

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: