Phụ lục Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng

Gửi tới các đồng nghiệp phụ lục Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

04-05-2016 4-45-02 CH

Tải tài liệu chi tiết tại đây

Trong các bài giảng khóa học Lập dự toán GXD đều giảng giải chi tiết cách ứng dụng Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng để phân cấp công trình xác định chi phí liên quan như chi phí tư vấn thiết kế.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *