Điều 65. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 58 Nghị định này.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: