9. Sao khi tra không hiện công việc tương ứng bên cột phải? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tại sao kích chuột phải vào mã công việc thì chỉ hiện lên bảng tra cứu công việc, kích tiếp vào công tác thì chỉ hiện lên mã hiệu công việc mà không hiện công việc tương ứng bên cột phải.

Trả lời:

Mã công việc do bạn gán cho công việc, tên công việc cụ thể theo thực tế nên không thay đổi theo tương ứng.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: