Điều 17. Trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình- Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

1. Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

2. Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng.

3. Thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng.

4. Phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

5. Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: