Điều 11. Trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng- Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

3. Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng.

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: