Điều 1. Phạm vi điều chỉnh – Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

 

Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: