Yêu cầu:

Anh/chị hãy lập biên bản nghiệm thu bê tông móng với nội dung yêu cầu như sau:

–         Tên công tác: Bê tông móng; Giai đoạn nghiệm thu: Phần móng

–         Vị trí xây dựng: Trục A-A; Trục 1-1

–         Ký hiệu bản vẽ thiết kế: KC-01; KC-02

–         Thời gian nghiệm thu:

+ Nghiệm thu nội bộ: 8h30-9h00 ngày 22/10/2014

+ Yêu cầu nghiệm thu: 22/10/2014

+ Nghiệm thu công việc: 8h30-9h00 ngày 23/10/2014

–         Khối lượng nghiệm thu:

13-01-2015 10-57-48 AM

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Mở phần mềm, khai báo thông tin thành phần tham gia nghiệm thu

Thực hiện tương tự Bài 1 và 2

  • Bước 2: Nhập/tra mã hiệu và nội dung công việc cần nghiệm thu

–         Trong cột Mã CV: Nhập GD để tạo giai đoạn “PHẦN MÓNG”

–         Tiến hành chọn chuột phải vào cột mã hiệu để tra mã hiệu và tên công việc

 1Hình 6.1 – Tra mã hiệu công việc

  • Bước 3: Nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ và tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

–       Mã hồ sơ nghiệm thu, tên công việc và tiêu chuẩn tham khảo đã tự động được đưa ra sau khi tra mã hiệu công việc.

 2

Hình 6.2 – Nhập các thông tin vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ, thay đổi tiêu chuẩn

  • Bước 4: Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu công việc

Thông tin thời gian nghiệm thu công việc bao gồm:

–       Thời gian nghiệm thu nội bộ

–       Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

–       Thời gian nghiệm thu công việc A-B

 3

Hình 6.3 – Nhập các thông tin thời gian nghiệm thu

  • Bước 5: Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Vào menu Quản lý/Tổng hợp công việc theo giai đoạn:

 4

Hình 6.4a – Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Trong sheet Khối lượng, công việc Bê tông móng đã được đưa sang:

 5Hình 6.4b – Tổng hợp công việc theo giai đoạn

 

  • Bước 6: Nhập diễn giải khối lượng

Nhập diễn giải khối lượng theo đề bài như hình sau:

 6Hình 6.5a – Nhập diễn giải khối lượng

hoặc có thể nhập theo cách:

 7Hình 6.5b – Nhập diễn giải khối lượng

  • Bước 7: Kiểm tra các biên bản nghiệm thu

Sau khi hoàn thành nhập diễn giải khối lượng, ta đã có các biên bản nghiệm thu nội bộ công việc, nghiệm thu công việc có phần nghiệm thu về khối lượng theo yêu cầu. Minh họa biên bản nghiệm thu công việc:

 8Hình 6.6 – Biên bản nghiệm thu công việc